Politica de Confidențialitate

Pentru noi transparenta totala in ceea ce priveste prelucrarea datelor tale cu caracter personal a reprezentant dintotdeauna o prioritate. Incepand cu data de 25 mai 2018, odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679, ne-am aliniat standardelor europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.

Politica de confidentialitate va ofera informatii privind identitatea si datele de contact ale operatorului, descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile in care acestea sunt colectate si prelucrate, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile de care dispuneti in acest sens conform Regulamentului (UE) 2016/679.

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate in baza consimtamantului tau, liber exprimat, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale (interesul legitim) si in baza prevederilor legale in vigoare.

Definitii:

 • ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Coordonatele operatorului datelor dumneavoastra cu caracter personal

Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal este Jesy Pet SRL cu sediul in Sibiu, Aleea Rubens, nr 4, jud Sibiu

Categorii de date cu caracter personal prelucrate de catre operatorul Jesy Pet SRL

 • Date de contact (nume si prenume. Adresa de resedinta, adresa profesionala, numar de telefon, adresa de e-mail,  date bancare s.a.);
 •  Date suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu operatorul Jesy Pet SRL, comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, ce vizeaza aspecte cum ar fi: instructiuni acordate, plati efectuate, alte informatii privind comenzile sau accesarea unor oferte ale operatorului Jesy Pet SRL;


Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre operatorul Jesy Pet SRL

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrare in urmatoarele scopuri:

 • Pentru derularea in conditii optime a relatiilor contractuale cu clientii;
 • In vederea respectarii oblicatiilor legale pe care le avem (ex. raportari catre autoritatile fiscale);
 • Asigurarea securitatii si accesului in ceea ce priveste utilizarea solutiilor IT puse la dispozitia clientilor de operatorul Jesy Pet SRL (ex. web site-ul, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
 • Obtinerea unui feedback din partea dumneavoastra cu privire la calitatea serviciilor si produselor pe care vi le oferim, in vederea cresterii acesteia;
 • In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
 • In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile;
 • Pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse informari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent cu privire la ultimele oferte si alte informatii cu privire la serviciile, produsele, promotii oferite de operatorul Jesy Pet SRL.


Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatiunile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal vor fi efectuate pe baza unuia dintre urmatoarele temeiuri juridice:

 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;
 • Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale operatorului Jesy Pet SRL sau ale unui tert (ex. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dvs.), cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese.

 
Transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal in strainatate

Operatorul Jesy Pet SRL poate sa transfere datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

In situatii deosebite, daca este necesar asigurarii serviciilor Jesy Pet SRL pentru scopurile permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie.

Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana) asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile.

Perioada de pastrare a datele dumneavoastra cu caracter personal

Pentru alinierea la Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679, operatorul Jesy Pet SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor interne de arhivare).

Prelucrarea datelor cu caracter personal va inceta atunci cand nu mai sunt necesare in concordanta cu scopurile permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul si:

(I) nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre Jesy Pet SRL (inclusiv obligatia legala a operatorului Jesy Pet SRL de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau

(II) daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

Drepturile dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

ConformRegulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile);
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 • Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele date de contact:
 • Sediul Societatii Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal este Jesy Pet SRL cu sediul in Sibiu, Aleea Rubens, nr 4, jud Sibiu
 • E-mail: contact@jesypet.ro


Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, va rugam sa comunicati.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.